top of page

MATURITA

CIEĽOVÉ POŽIADAVKY

Vydal Štátny pedagogický ústav

platné od 1. septembra 2018

Image by Jessica Rockowitz

1. Family

B1

a) životopis (osobné údaje: meno, bydlisko, dátum a miesto narodenia, rodinný stav, významné momenty v živote)

b) členovia rodiny (zovňajšok, charakter, záľuby)

c) rodinné vzťahy (vzťahy medzi súrodencami, rodičmi a deťmi, starí rodičia, pomoc v rodine, domáce práce, všedné dni a rodinné oslavy)

B2

d) predstavy o svojej budúcej rodine, partnerovi, bývaní, práci

e) rodina a spoločnosť (funkcie rodiny, rodina kedysi a dnes, generačné problémy a problémy monoparentálnych rodín)

Modern Housing Complex

2. Housing

B1

a) môj domov (opis prostredia, v ktorom bývam, zariadenie miestností)

b) bývanie v meste a na vidieku (výhody a nevýhody)

c) ideálne bývanie (vlastné predstavy o bývaní)

B2

d) domov a jeho význam v živote človeka (kultúra bývania u nás a v iných krajinách)

e) problém bývania mladých rodín, kúpa a prenájom bytu, deti na sídliskách

Patient with Healthcare Nurse

3. Healthcare

B1

a) ľudské telo

b) bežné a civilizačné choroby, úrazy, telesný a duševný stav, návšteva u lekára, v lekárni

c) zdravý spôsob života (správna životospráva, telesná a duševná hygiena)

 

B2

d) zdravotnícka starostlivosť (štátne a súkromné zdravotníctvo – prevencia, odborní lekári, zdravotné poisťovne)

e) stresové situácie v živote človeka

Traveling Girl

4. Travelling

B1

 

a) prípravy na cestu, dôvody, cieľ a význam cestovania (za prácou, na dovolenku, služobne)

b) dopravné prostriedky (výhody a nevýhody jednotlivých dopravných prostriedkov)

c) individuálne a kolektívne cestovanie (doprava, ubytovanie a stravovanie)

 

B2

d) cestovanie kedysi a dnes, cestovanie v budúcnosti

e) možnosti cestovania do zahraničia

škola

5. Education

B1

a) školský systém (školy a školské zariadenia, organizácia školského roka, skúšky, prázdniny)

b) vyučovanie (rozvrh hodín, predmety, prestávky, aktivity na hodine, príprava na vyučovanie)

c) život žiaka (voľný čas, záľuby, mimoškolské aktivity, brigády, priatelia, vreckové)

 

B2

d) štúdium cudzích jazykov (výmenné pobyty, jazykové kurzy, au-pair)

e) vzťah učiteľa k žiakovi a opačne

Nature Photographer

6.People & Nature

 

B1

a) ročné obdobia, počasie

b) príroda okolo nás – fauna a flóra

c) životné prostredie (ochrana životného prostredia, znečistenie pôdy, vôd a ovzdušia), prírodné katastrofy

 

B2

d) ochrana životného prostredia (národné parky, chránené územia, environmentálna výchova)

e) vplyv životného prostredia na život človeka (poľnohospodárstvo, agroturistika)

free

7. Free Time

B1

a) možnosti trávenia voľného času

b) organizovanie voľného času (mimoškolské aktivity, krúžky)

c) individuálne záľuby – kultúra a umenie (literatúra, hudba, film), ručné práce, športové aktivity 

B2

d) zmeny v spoločnosti a ich vplyv na trávenie voľného času (kedysi a dnes)

e) trávenie voľného času rôznych vekových kategórií

Preparing Food

8. Food

B1

a) jedlá a nápoje počas dňa (raňajky, obed, večera), obľúbené jedlo

b) stravovacie možnosti a zariadenia (stravovanie v škole, doma, v reštaurácii)

c) národné kuchyne – zvyky a špeciality (suroviny, jedlá, stolovanie)

 

B2

d) medzinárodné kuchyne (charakteristika, rozdiely, špeciality)

e) zdravá výživa (stravovanie detí, návyky, vegetariánstvo, diéty)

culture.jpg

9. Multicultural Society

B1

a) sviatky – zvyky a tradície (cirkevné a štátne sviatky, folklórne tradície a rôzne podujatia)

b) spolunažívanie ľudí rôznych národností

c) zbližovanie kultúr (kontakty kedysi a dnes), osobné kontakty s inými kultúrami, tolerancia

B2

d) rasová diskriminácia, intolerancia a násilie, vzťah k menšinám v našej spoločnosti

e) kultúrne hodnoty iných národov, spolužitie v Európe a vo svete

Image by freestocks.org

10. Fashion & Clothing

B1

a) vplyv počasia a podnebia na odievanie

b) odev a doplnky na rôzne príležitosti

 

c) výber oblečenia (móda, vek, vkus, nálada, možnosti), starostlivosť o oblečenie

B2

d) módne trendy – farby a štýly, tvorcovia, módne prehliadky

e) „Šaty robia človeka“, šaty na mieru alebo konfekcia (v obchode s odevmi, u krajčíra)

sport 15-minute-walk.jpg

11. Sports

B1

a) druhy športu (kolektívne, individuálne, letné a zimné, atraktívne športy, rekreačný a profesionálny šport)

b) šport, ktorý ma zaujíma (aktívne, pasívne)

c) význam športu pre rozvoj osobnosti (fyzické a duševné zdravie, vôľové vlastnosti, charakter)

 

B2

d) významné športové podujatia, súťaže, olympijské hry

e) životný štýl športovcov

Online Shopping

12. Shopping & Services

B1

a) nákupné zariadenia (obchody, hypermarkety, trhoviská)

b) služby (pošta, banka, cestovná kancelária, čerpacia stanica, hotel, kaderníctvo a pod.)

c) reklama a vplyv reklamy na zákazníkov

 

B2

d) druhy a spôsoby nákupu a platenia (kamenný obchod verzus internetový obchod, nákup v hotovosti, kartou, na splátky)

e) zahraničné výrobky verzus slovenské výrobky

Image by ben o'bro

13. Countries & Places

B1

a) dôležité miesta v mojom živote (rodisko, miesto štúdií, miesto trávenia víkendov a prázdnin)

b) sprevádzanie turistov (privítanie, základné informácie o pobyte)

c) turisticky zaujímavé miesta (hrady, zámky, kúpele, jaskyne) a mestá

 

B2

d) miesto vhodné na oddych a miesto na spoločenské vyžitie

e) miesto mojich snov

graffiti-3006346_1920.jpg

14. Art & Culture

B1

a) kultúra a umenie v meste a na vidieku (múzeá, výstavy, divadlá, kiná, koncerty, cirkus, tanec)

b) obľúbená oblasť kultúry a umenia (žánre, osobnosti)

c) návšteva kultúrneho podujatia

 

B2

d) hudobné, filmové, divadelné a folklórne festivaly, atmosféra

e) ďalšie druhy umenia

Open Textbook in Library

15. Books & Literature

B1

a) knihy – faktory ovplyvňujúce výber kníh na čítanie

b) obľúbený autor a žánre

c) prečítané dielo anglicky píšuceho autora

 

B2

d) e-knihy, audio knihy, knihy v tlačenej verzii (porovnanie – klady a zápory)

e) vzťah mladých ľudí k čítaniu (knižnice, kníhkupectvá)

Image by Jens Johnsson

16. People & Society

B1

a) morálka (správanie sa mladých a starších ľudí, etická výchova v rodine a v škole)

b) spoločenská etiketa (stretnutia, pozdravy a blahoželania), etiketa návštev (dôvody a čas, témy rozhovorov, pohostenie)

c) normy a ich dodržiavanie (morálka a zákon, nedorozumenie a konflikt)

 

B2

d) pomoc a prejavy záujmu o spoluobčanov v núdzi, sponzorstvo a sponzori (dôvody a podoby), charita e) vplyv spoločnosti na rodinu

Mobile Phone

17. Communication

B1

a) typy komunikácie a jej význam (verbálna, neverbálna)

b) komunikácia v rôznych situáciách na verejnosti a v súkromí

c) moderné formy komunikácie (mobilný telefón, počítač – elektronická pošta, sociálne siete, iné komunikačné nástroje)

 

B2

d) jazyk ako dorozumievací prostriedok (výučba cudzích jazykov, ich využitie a rozšírenosť)

e) používanie spisovnej a nespisovnej formy jazyka

Press Conference

18. Mass Media

B1

a) typy masovokomunikačných prostriedkov (printové a elektronické médiá, ich využitie, výhody a nevýhody)

b) tlač (noviny, časopisy)

c) rozhlas, televízia (obľúbené typy programov, sledovanosť rôznych typov programov)

 

B2

d) vplyv masmédií na život jednotlivca, rodiny i spoločnosti

e) internet a jeho vplyv na človeka a spoločnosť

Night Concert

19. Young People

B1

a) charakteristika mladých (zovňajšok, móda, vnútorná charakteristika, záujmy)

b) postavenie mladých v spoločnosti (práva a povinnosti, možnosti štúdia, práca, mladé rodiny) c) vzťahy medzi rovesníkmi a generačné vzťahy (konflikty – príčiny, prejavy, dôsledky)

 

B2

d) príčiny a následky užívania alkoholu, fajčenia a drog

e) predstavy mladých o budúcnosti (očakávania, túžby, obavy)

Job Interview

20. Jobs

B1

a) typy povolaní (fyzická a duševná práca), voľba povolania, jej motivácia

b) trh práce (ponuka pracovných miest a nezamestnanosť, rekvalifikácia, žiadosť o zamestnanie, profesijný životopis, prijímací pohovor)

c) pracovný čas a voľný čas (efektivita práce, nové technológie)

 

B2

d) pracovné príležitosti doma a v zahraničí, pracovné podmienky (mzda, sociálny systém)

e) kariéra verzus rodinný život

Satellite

21. Science

B1

a) život kedysi a dnes (výdobytky vedy a techniky a životná úroveň, prístroje a pomôcky v domácnosti)

b) pozoruhodné objavy a vynálezy vedy a techniky c) veda a technika v službách človeka

 

B2

d) zneužitie vedy a techniky (zbrane, závislosti, násilie, konzumná spoločnosť, civilizačné choroby) e) človek a veda a technika v budúcnosti (nahradenie učiteľa počítačom, deti a počítače, únik mozgov)

Helicopter Rescue

22. Examples & Ideals

B1

a) pozitívne a negatívne charakterové vlastnosti, ideálny človek, kritériá hodnôt

b) človek, ktorého si vážim

c) skutoční a literárni hrdinovia

 

B2

d) hrdinom sa človek nerodí, ale sa ním stáva (konanie človeka v hraničnej situácii)

e) ja ako hrdina

Romantic Sunset

23. Human Relationships

B1

a) medziľudské vzťahy (v rodine a v škole, susedské, generačné)

b) priateľstvo a láska (hodnotový systém, postoje), stretnutia, oslavy

c) spoločenské problémy (vzťah spoločnosti a jednotlivcov k znevýhodneným skupinám)

 

B2

agresivita, vandalizmus, egoizmus, ľahostajnosť okolo nás (príčiny, dôsledky, postoje a reakcie ľudí)

e) možnosti riešenia konfliktov

high-tatras-4811589_1920.jpg

24. Slovakia

B1

a) krajina a obyvatelia

b) miesta, ktoré by som odporučil cudzincom

c) zvyky, tradície, konvencie

 

B2

d) stereotypy a predsudky

e) miesto Slovenska v zjednotenej Európe

royal-guard-1815020_1920.jpg

25. English speaking

      Countries

B1

a) krajina a obyvatelia

b) miesto, ktoré by som rád navštívil

c) osobitosti krajiny, zvyky, tradície a konvencie

 

B2

d) stereotypy a predsudky

e) jej miesto vo svete

housing
health
travell
edu
nature
free
food
multi
fashion
sport
shopping
countries
art
books
society
communication
media
young
jobs
sience
ideals
relation
slovakia
english
bottom of page